Nissens: chcemy, by klienci dostrzegli prawdziwą różnicę w zakresie CSR

Chcemy, by klienci dostrzegli prawdziwą różnicę w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju

Jako dostawca wymagających klientów i przedsiębiorstw na rynku usług posprzedażowych dla rynku motoryzacyjnegowiatrowych Nissens prowadzi interesy z klientami, którzy są wiodącymi oraz najbardziej profesjonalnymi graczami na rynku, a także wzorami do naśladowania w każdym z ich sektorów działalności. Od Nissens, jako preferowanego dostawcy, oczekują wykazywania i dokumentowania, że etyka biznesowa i standardy są zgodne z wartościami, jakie wyznają klienci.

We wszystkim, co robimy, koncentrujemy się na tym, by zarówno nasi klienci, jak i pracownicy dostrzegali prawdziwą różnicę. Z szacunku do nich Nissens nieustannie buduje i umacnia swój wkład w społeczną odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój. 

Nasze dziedzictwo, kulturę oraz postawę traktujemy jako fundamenty procesu wprowadzania zmian poprzez nasze zobowiązania w zakresie CSR wobec otaczającego nas świata. Jednym z przykładów aktywności Nissens na tym polu jest przystąpienie firmy w 2018 roku do inicjatywy ONZ Global Compact, co świadczy o naszej zgodzie na przestrzeganie wytyczonych przez nią dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, środowiska oraz zwalczania korupcji. 

Raporty COP

UN Global Compact – raport „Communication on Progress”


 

Przeczytaj Raport COP Nissens 2022

Kliknij tutaj

Nasze stanowisko w sprawie ochrony praw człowieka

Firmy z grupy Nissens koncentrują się na poszanowaniu praw człowieka w miejscu pracy. 

 

Godność i szacunek

Ważne jest dla nas, aby naszą wzajemną aktywność społeczną charakteryzowały takie fundamentalne wartości jak godność i poszanowanie drugiego człowieka. Potępiamy uciekanie się do jakichkolwiek form kary fizycznej, gróźb przemocy, znęcania się fizycznego lub seksualnego, nękania bądź zachowania obraźliwego.

Aby budować coraz silniejsze środowisko pracy, nadaliśmy formalny ton organizacjom, zasadom oraz działaniom prowadzonym w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Aby utrzymywać naszą koncentrację oraz śledzić wyniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie poszczególnych organizacji w grupie, w Nissens określono kilka kluczowych wskaźników KPI w celu dokonywania pomiaru i analizy ważnych parametrów związanych z zapewnianiem naszym pracownikom zdrowego środowiska pracy.

Globalna ochrona danych oraz prawo do prywatności

Nissens przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewniać prywatność danych naszych klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron. Podjęliśmy szereg działań mających na celu zapewnianie ochrony danych i prywatności poprzez wspierane komputerowo zautomatyzowane procesy robocze w różnych obszarach funkcjonalnych oraz organizacjach.


 

Nasze stanowisko w sprawie praw pracowniczych

Firmy z grupy Nissens przestrzegają praw wszystkich pracowników.

 

Wolność związkowa

Nissens szanuje wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji naszych pracowników. Poprzez fora komitetów roboczych nawiązywany jest stały, bezpośredni i cenny dialog pomiędzy kierownictwem a przedstawicielami pracowników w celu zapewniania zgodności z prawami pracowników, jak również wspólnej wartości we wzajemnym uczestnictwie w rozwoju zarówno firmy, jak i jej pracowników.

Kodeks postępowania

Zgodnie z naszym Kodeksem postępowania Nissens wyraźnie zabrania pracy przymusowej oraz wykorzystywania dzieci do pracy.

Kodeks postępowania Nissens jest dostępny dla wszystkich pracowników, a z jego treścią można się zapoznać w podręcznikach dla pracowników w Europie, Azji i obu Amerykach. Wszyscy menedżerowie na trzech najwyższych poziomach w strukturze zarządzania Nissens zobowiązują się do przestrzegania obowiązków i wytycznych wynikających z kodeksu postępowania poprzez złożenie obowiązkowego podpisu wyrażającego ich akceptację. 

Kodeks postępowania Nissens jest również przekazywany wszystkim dostawcom Nissens Automotive w celach informacyjnych.

Brak dyskryminacji

Nissens dąży do zapewniania elastycznej różnorodności w swoich organizacjach, a tym samym zobowiązuje się do eliminowania dyskryminacji dotyczącej religii, płci, poglądów politycznych lub orientacji seksualnej, w zakresie zatrudniania i przyznawania stanowisk.

Prowadzimy politykę, której celem jest większa różnorodność na najwyższych stanowiskach kierowniczych, traktując priorytetowo integrację przedstawicieli różnych płci w procesach rekrutacji na stanowiska kierownicze i dyrektorskie.


 

Nasze stanowisko, jeśli chodzi o środowisko

Spółki z grupy Nissens aktywnie działają na rzecz poszanowania środowiska i możliwego wpływu naszej firmy na otaczający nas świat.

 

ISO 14001

Dowodem zobowiązania firmy Nissens do poszanowania środowiska naturalnego jest certyfikat ISO 14001 uzyskany przez nasze siedziby w Danii, Chinach i Słowacji. Coroczne audyty są przeprowadzane przez zewnętrzną, niezależną agencję w celu weryfikacji zgodności z systemem zarządzania środowiskowego. Jako firma posiadająca certyfikat ISO 14001 pracujemy w oparciu o kluczowe wskaźniki efektywności i oceniamy nasze wyniki co miesiąc.

Szkolenie i edukacja: środowisko i energia

Wszyscy pracownicy fizyczni zatrudnieni w Nissens są zarejestrowani w naszym sformalizowanym programie szkoleniowym wg koncepcji Train the Train, dzięki czemu już na samym początku są właściwie wdrażani na poszczególne stanowiska, a także zdobywają wiedzę ogólną i specyficzne kompetencje funkcjonalne.

Dzięki naszemu sformalizowanemu programowi szkoleniowemu pracownicy fizyczni w Nissens otrzymują wskazówki dotyczące ich spodziewanych zachowań w zakresie środowiska i energii, a wewnętrzne i zewnętrzne kontrole następcze są przeprowadzane w regularnych odstępach czasu.

Zrównoważony rozwój oraz rozwiązania produktowe

Firma Nissens w odpowiedzialny sposób uwzględnia wpływ na środowisko swoich produktów opracowywanych i dostarczanych na rynek motoryzacyjny.


 

Nasze stanowisko w zakresie zwalczania korupcji

Spółki grupy Nissens wspierają i podejmują działania mające na celu zwalczanie korupcji. 

 

Kodeks postępowania

Dzięki kodeksowi postępowania w Nissens wyraźnie podkreślono zakaz korupcji i przekupstwa.

Zasady dotyczące upominków oraz gościnności

W Nissens określono i przekazano zasady dotyczące upominków oraz gościnności, aby każdy dysponował dokładnymi wytycznymi dotyczącymi oczekiwań co do przestrzegania przepisów przez każdego pracownika Nissens na całym świecie.

Polityka dotycząca Whistleblowing

Nissens prowadzi globalną politykę zgłaszania nieprawidłowości, aby zapewnić każdemu pracownikowi możliwość ujawnienia domniemanych lub udokumentowanych naruszeń obowiązujących przepisów i regulacji, a także kodeksu postępowania Nissens i innych regulaminów wewnętrznych. 


 

ZASADY INICJATYWY ONZ GLOBAL COMPACT

 • i) Prawa Człowieka

  Zasada nr 1: Firmy powinny przestrzegać zasad ochrony międzynarodowo uznanych praw człowieka i wspierać je; oraz 

  Zasada nr 2: Eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.

   

   

 • ii) Standardy Pracy

  Zasada nr 3: Przedsiębiorstwa powinny popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji; oraz

  Zasada nr 4: Wspierać eliminację wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej; oraz

  Zasada nr 5: Przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci; oraz

  Zasada nr 6: Przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

 • iii) Ochrona Srodowiska

  Zasada nr 7: Firmy powinny wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego; oraz

  Zasada nr 8: Podejmować inicjatywy propagujące odpowiedzialność środowiskową; oraz

  Zasada nr 9: Wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

 • iv) Przeciwdziałanie Korupcji 

  Zasada nr ​10: Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

   

Nissens: firma z certyfikatem

Nissens to firma certyfikowana zgodnie z następującymi normami w zakresie jakości, środowiska oraz odpowiedzialności społecznej:

 • IATF 16949
 • ISO 14001
 • UN Global Compact

Te certyfikaty są dowodem naszego zaangażowania w przestrzeganie obowiązujących norm oraz dążenia naszego kierownictwa do nadawania strategicznego priorytetu naszej pracy i wysiłkom w określonych obszarach.

Działalność charytatywna i sponsoring

Nissens, poprzez swoje inwestycje, czynnie dąży do zapewniania dobrobytu społeczności na terenach swojej działalności i podejmuje liczne działania charytatywne oraz sportowe i zbiera fundusze, aby stworzyć możliwość rozwoju i zwalczać ubóstwo oraz zapobiegać chorobom.

 

Coroczne raporty Nissens, sekcja CSR