Informacja Nissens Automotive A/S odnośnie sytuacji związanej z Coronavirus (COVID-19)

Dania, 01.10.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że kontynuujemy politykę łagodzenia efektów pandemii koronawirusa oraz skupiamy swoje wysiłki na wprowadzaniu zabezpieczeń prewencyjnych na przestrzeni wszelkich naszych działań.

Nissens ściśle monitoruje wydarzenia związane z epidemią koronawirusa i informuje pracowników oraz interesariuszy o koniecznych środkach ostrożności.

W świetle drugiej fali epidemii, nadal usilnie staramy się minimalizować ryzyko z nią związane. Z jak najwyższą troską podchodzimy do sytuacji i będziemy podejmować działania odpowiednio do potrzeb. Jednocześnie bierzemy pod uwagę możliwość wprowadzania kolejnych obostrzeń przez lokalne władze, które mogą wpłynąć na działanie poszczególnych jednostek. Jeśli wystąpią jakieś zmiany wynikające z lokalnych uwarunkowań, zostaną Państwo odpowiednio poinformowani przez naszych przedstawicieli.

Niniejszym poświadczamy, iż na dzień publikacji tej informacji, zgodnie z zaleceniami lokalnych władz, Nissens podejmuje wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa.

W odniesieniu do działalności Nissens Automotive pragniemy podkreślić, iż:

  • Nasze zakłady produkcyjne działają w normalnym trybie, bez występowania większych zakłóceń lub spadków wydajności i możliwości produkcyjnych;
  • Nasz system łańcucha dostaw pozostaje w pełni sprawny, wszystkie magazyny działają nieprzerwanie, zapewniając niezakłócony przepływ towarów do naszych klientów;
  • Nasze działy sprzedaży działają normalnie, dążąc do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta na całym świecie, pomimo pewnych lokalnie stosowanych ograniczeń oraz zmienionego trybu pracy (spotkania online, praca w trybie Home Office oraz ograniczone wizyty i podróże);
  • Nasza organizacja na wszystkich poziomach, funkcjach i we wszystkich lokalizacjach jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących środków ostrożności i stosowania do instrukcji, zapewniając jak najwyższe standardy higieny we wszystkich aspektach wykonywanej pracy.

W przypadku istotnej zmiany lub rozwoju sytuacji poza naszą kontrolą, jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprzewidziane zdarzenia, Nissens udzieli dalszych informacji i podejmie wszelkie niezbędne działania w celu złagodzenia ich efektów.

Zapewniamy, że pomimo tych trudnych czasów, procedury odbywają się jak zawsze i jesteśmy dla Państwa dostępni. Mogą się Państwo z nami kontaktować telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną.

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości lub problemy, którymi chcą się Państwo z nami podzielić, zachęcamy do kontaktu:

 

Vice President Sales

Anja Thomsen

Email: ant@nissens.com

Telefon: +45 7626 2752

 

Executive Vice President, Nissens Automotive

Klavs T. Pedersen

Email: ktp@nissens.com

Telefon: +45 7626 2680

 

 


Nissens Automotive A/S statement on the Coronavirus (COVID-19) situation

Denmark, October 1st, 2020

We continue to mitigate the pandemic consequences and to secure the best prevention in all our operational and trade activities.

Nissens is still closely monitoring the evolution of the coronavirus and updating the staff and stakeholders on necessary precautions. In the light of the second wave of the global spread, we continuously strive to minimize any risks related to the pandemic.

Our regard for the situation and readiness to act accordingly whenever needed remains permanent. We take into consideration the possibility of changes due to some local regulations on the customer locations. If you should experience any relevant deviation due to the local regulations, your Nissens representative will inform you accordingly.

As per the date of the publication, we herewith confirm that Nissens takes any necessary effort to strictly follow the local authorities’ precautions and guidelines intended to minimize and prevent the spread. Nissens Automotive and our all business entities worldwide remain fully operational on all levels, and specifically:

  • Our manufacturing plants stay entirely operative without major disturbances or declines in performance and production capabilities;
  • Our Supply Chain system remains fully operational with all of the warehouses running, ensuring undisturbed commodities flow to our customers;
  • Our sales organization functions as usual, aiming to secure the highest level of customer service worldwide, despite some locally applied constraints within the changed working patterns (online meetings, home-office work and limited visits and travel activities);
  • Our entire organization across all levels, functions and locations is obliged to observe emerging precautions and instructions, ensuring the enhanced hygiene standards in all aspects of the work activity.

Should there be any relevant update or development to the situation beyond our control, if any unforeseen events take place, Nissens will duly provide you with further information and will take any necessary actions to mitigate any disturbances.

Please keep in mind that we are here to support you throughout these times. You may reach us by telephone and email as always and you can expect that the procedures will be carried out as normal. Should you have any concerns or issues that you wish to address, we encourage you to reach out to us without hesitation.

Yours truly,

 

Vice President Sales

Anja Thomsen

Email: ant@nissens.com

Phone: +45 7626 2752

 

Executive Vice President, Nissens Automotive

Klavs T. Pedersen

Email: ktp@nissens.com

Phone: +45 7626 2680